Kokkolan rauniorata

Fero_duunis

Fero_duunis_2

Fero_duunis_3

Fero_duunis_4

Helga_duunis

Helga_duunis_2

Helga_duunis_3

Laku_duunis

Laku_duunis_2

Laku_duunis_3

Laku_duunis_4

Liitu_duunis

Liitu_duunis_2

Liitu_duunis_3

Liitu_duunis_4

Muska_duunis

Muska_duunis_2

Muska_duunis_3

Muska_duunis_4

Roi_duuniin_menos

Roi_duunis

Roi_duunis_2

Roi_duunis_3

Simo_duunis

Simo_duunis_2

Simo_duunis_3

Turbo_duuniin_menos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zipen_2_esine